SULTANDAĞI NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI
1
DOĞUM İŞLEMLERİ
(NÜFUSA İLK KAYIT)
 1. Doğum Raporu (var ise) 0-6 Yaş gurubu çocuklar için,
 2. 06-18 Yaş gurubu çocuklar için varsa doğum raporu yoksa çocuğun kendisi,
 3. Bildirim süresi Türkiye’de otuz gün, Yurtdışında altmış gündür.
 4. Süresi içerisinde bildirimde bulunulan doğumlardan cüzdan bedeli alınmaz,
 5. Süresi içerisinde bildirilmeyen doğumlardan bildirmekle yükümlü kişiye 73,00-TL. idari para cezası uygulanır. (Peşin ödemelerde % 25 indirim uygulanmaktadır.)
 
5 Dk.
2
SAKLI NÜFUS
 1. Saklı Nüfus İlmühaberi,
 2. Dilekçe
 3. Beyan Formu
 4. İlgilinin talebi halinde 1 adet doğum tutanağı
 5. 2 adet fotoğraf
 
Dosyanın hazırlığı 25 dakika
 
Dosyanın tahkikat süreci
3 ay
 
3
ÖLEN KARDEŞİNİN KAYDINI KULLANMA İDDİASI
1.    Sağlık Kuruluşlarının kayıtlarına dayanılarak verilen doğum veya ölüme ilişkin belge,
2.    Defin izni ve bunlarla ilgili kayıt örnekleri,
3.    Diğer Resmi Dairelerde kişi ile ilgili olarak yapılan kayıt ve işlem örnekleri,
4.    İlköğretim ve varsa diğer okullara ait kayıt ve ayrılma tarihlerini gösterir belgeler,
 
18 yaşından küçükler için 1 iş günü, 18 yaşından büyükler için 20 iş günü
4
EVLENME, EVLENME BAŞVURU VE NİKAH AKDİ İŞLEMLERİ
1.    İki örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi,
2.    Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,
3.    Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını gösteren sağlık raporu,
4.    Rıza Belgesi (Ergin değilse),
5.    4 adet vesikalık fotoğraf,
6.    Nüfus kayıt örneği ve evlenme ehliyet belgesi,
7.    Yerleşim yeri belgesi,
8.    Evlenme olayı, nikah akdinden sonra 10 (on) gün içerisinde Nüfus Müdürlüğüne bildirilir.
9.    Evlenme olayını geç bildirmenin cezası Kamu Personeli için 35,00-TL’dir.
 
10 Dk.
5
EVLİLİĞİN FESHİ/İPTALİ
 1. Kesinleşmiş mahkeme kararı.
6 Dk
6
BOŞANMA
 1. Kesinleşmiş mahkeme kararı.
10 Dk.
7
KAYIT DÜZELTME
 1. Kesinleşmiş mahkeme kararı/Dilekçe/Bilgi edinme Başvurusu.
Bilgi edinme başvuruları 15, Dilekçeler 30 günde sonuçlan- dırılır. Kararın tescili 10 dakikadır.
 
8
ÖLÜM
ÖLÜM OLAYINI BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜLER
 
 1. Şehir ve kasabalarda 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince defin ruhsatı vermeye yetkili olanlar,
 2. Köylerde Köy Muhtarları,
 3. Hastane ve Bakımevi gibi sağlık kurumlarında kurum amirlikleri,
 4. Askeri birliklerde tabipler ve askerlik şubeleri,
 5. Adli olaylarda ve kazalarda ilgili Cumhuriyet Savcılıkları,
 6. Ölüm olayı, olayın meydana geldiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde Nüfus Müdürlüğüne bildirilir.
 7. Ölüm olayını geç bildirmenin cezası 73,00-TL’dir.
 8. Ölüm olayını geç bildirmenin cezası Kamu Personeli için 35,00-TL’dir.
 
10 Dk.
9
GAİPLİK / GAİPLİĞİN FESHİ
 1. Kesinleşmiş mahkeme kararı.
8 Dk.
10
EVLAT EDİNME / İPTALİ
 1. Kesinleşmiş mahkeme kararı.
8 Dk.
11
BABALIĞA HÜKÜM
 1. Kesinleşmiş mahkeme kararı.
8 Dk.
12
SOY BAĞI / REDDİ
 1. Kesinleşmiş mahkeme kararı.
8 Dk.
13
MADDİ HATA / İDARECE  KAYIT DÜZELTME VE TAMAMLAMA
 
     1. Bilgi edinme başvurusu/gerektiğinde dilekçe.
6 Dk.
14
KIZLIK SOYADINI KULLANMA
 1. Dilekçe
6 Dk.
15
NÜFUS KAYDININ İPTALİ
 1. Kesinleşmiş mahkeme kararı
8 Dk.
16
KAYDIN İDARECE İPTALİ
 1. Dilekçe
8 Dk.
17
KAYDIN MAHKEMECE İPTALİ
 1. Kesinleşmiş mahkeme kararı
8 Dk.
18
KAYIT TAŞIMA / BİRLEŞTİRME
 1. Dilekçe.
 2. Kesinleşmiş mahkeme kararı.
 
15 Dk.
19
DİN
 1. Dilekçe
5 Dk.
20
NÜFUS CÜZDANI
 1. Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi (Kayıp Nüfus Cüzdanları için),
 2. 2 adet Fotoğraf (cepheden ve son 6 ay içerisinde çekilmiş),
 3. Cüzdan Bedeli 5,75TL.’dir.
 4. Kayıptan alınan nüfus cüzdanları için 73,00-TL İdari Para Cezası uygulanır.
 5. Düzenlenen nüfus cüzdanının; ergin olanların kendilerine veya resmi vekiline, ergin olmayanların ise ana veya baba ya da vasileri ile çocuğu aile kütüğüne tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilmesi esastır.
 6. Evlilik birliğinin mahkeme kararıyla son bulması halinde; ergin olmayan çocuğa ait nüfus cüzdanı velayeti haiz olan ana veya babaya verilir.
 7. Ergin olmayan çocuğun ana ve babası yurt dışında veya ölmüş ise mahkeme tarafından vasi tayin edilen kişi nüfus cüzdanı almaya yetkilidir.
 
5 Dk.
21
NÜFUS KAYIT ÖRNEKLERİ
 1. Nüfus cüzdanı,
 2. Dilekçe,
 3. İlgili Resmi Kurumlar dışında kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler nüfus kayıt örneklerini almaya yetkilidir.
 
3 Dk.
22
ADRES TESPİTİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER
(YERLEŞİM YERİ BELGESİ ALMAK İÇİN)
 1. Nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet, evlenme cüzdanı v.b. evraklardan biri,
 2. Bakanlık, Kamu Kurumları, kaydın sahipleri, resmi vekillik belgesini ibraz eden adres kaydını almaya yetkilidirler.
 
3 Dk.
23
ADRES BEYANINDA BULUNMAK İÇİN
 1. Elektrik, su, doğalgaz faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi v.b. evraklardan biri,
 2. Bu gibi belgelerin bulunmaması halinde ev sahibinin kiracı ile müracaatı,
 3. Sistemde beyan edilen adresin boş görülmesi halinde beyan yeterlidir,
 4. Adres beyanının 20 iş günü içerisinde bulunulması gerekmektedir,
 5. Adres beyanının 20 iş günü içerisinde bulunulmaması halinde idari para cezası uygulanır,
 6. Her hangi bir nedenle gerçek dışı adres beyanında bulunulması halinde idari para cezası uygulanır,
 7. Yerleşim Yeri Adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Bildirim Nüfus Müdürlüklerine ve Dış Temsilciliklerimize Adres Beyan Formu ile yapılır. Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler.
5 Dk.
 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.  
 
İLK MÜRAACAT YERİ
İKİNCİ MÜRAACAT YERİ
İsim: Mustul TAŞ
İsim: 
Unvan: Nüfus Müdürü
Unvan: Kaymakam
Adres: Sultandağı Hükümet Konağı
Adres: Sultandağı Kaymakamlığı
Tel: (0272)656 1356
Faks: (0272)656 1356
Faks: (0272) 656 1331