SULTANDAĞI MAL MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE SERVİSİ
HİZMET STANDARTLARI
1
SATIŞ İŞLEMLERİ
 1. Ödeme Emri Belgesi
 2. Taahhüt Dosyası
 3. Onay Belgesi / İhale Onay Belgesi / Harcama Talimatı
 4. İlana Ait Tutanak ( Alım 21/f'ye göre ise, en az 3 istekliye teklif vermesi için davet edildiğine dair tutanak )
 5. Komisyon Kararı, KİK 22/d'ye göre alımlarda Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı
 6. Teminata Ait Alındı
 7. Sözleşmeye ve Komisyon Kararına Ait Damga Vergisi
 8. Sözleşme
 9. Fatura
 10. Hakediş Raporu ( Yapım işlerinde ve hizmet alımlarında )
 11. Muayene Kabul Komisyon Kararı ( Hizmet alımlarında; Hizmet alımları Muayene Raporu )
 12. Mal Alımlarında Taşınır İşlem Fişi
 13. Akaryakıt Alımlarında Ulusal Marker Tespit Tutanağı
 14. Borcu Olmadığına İlişkin Belge ( Vergi Dairesi vs SGK Yazısı
 
4 Gün
 
 
2
BÜTÇE GELİRİ TAHSİLATI
 1. Yazı veya Muhasebe İşlem Fişi
5 Dk.
 
3
TEMİNAT MEKTUBU KABUL
 1. İdarece Düzenlenmiş teminata sebep işi ve teminat miktarını bildirir resmi yazı
 2.  Mevzuatında belirtilen usulüne uygun düzenlenmiş teminat mektubu
 3.  Teminat mektubu teyit yazısı
 
 
10 Dk.
 
4
TEMİNAT İADE
A) KESİN TEMİNATLAR
1 - Alındı Belgesi
2 - İdarece düzenlenmiş teminat iadesini ve gerekçesini bildirir resmi yazı
3 - SGK'nca düzenlenmiş soğuk mühürlü ilişiksiz yazısı
4 - İhale konusu iş ile ilgili Vergi Borcu olmadığına ilişkin resmi yazı
 
B) GEÇİCİ TEMİNATLAR
1 - Alındı Belgesi
2 - İdarece düzenlenen teminat iadesini ve gerekçesini bildirir resmi yazı (Piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alım işleri hariç)
 
C) ADLİ TEMİNAT İADESİ
1 - Alındı Belgesi
2 - Resmi Yazı
Olumsuz 30 Gün
 
Olumlu
4 Ay
 
      *  Hizmetin ortalama tamamlama süresi bölümünde gün olarak belirtilen süreler Bakanlığımız ve Merkez Bankası arasında imzalanan protokol gereği kurulan Tek Hazine Cari Hesabı Sistemine göre Say2000i sisteminden bankaya aktarılmak üzere talep edilen nakitlerin hazinece bir sonraki iş günü bankaya aktarılmasından kaynaklanmaktadır.
      - Yasal bir sebeple aslı temin edilemeyen belgelerin onaylı suretleri ilgili birim yetkilisinin adı, soyadı, unvanı, imzası ve resmi mühür ile onay tarihini taşıması halinde kabul edilir.
      - 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 56 ncı maddesi hükmü gereğince avukatlar belgeleri onaylama yetkisine sahip olduklarından, bunlara vekaletname ile yapılacak ödemelerde, noterce düzenlenmiş vekaletnamelerin avuka t tarafından   onaylanmış örnekleri kabul edilecektir.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
B
İLK MÜRAACAT YERİ
İKİNCİ MÜRAACAT YERİ
İsim: Özgür KAYA
İsim: 
Unvan: Mal Müdür V.
Unvan: Kaymakam
Adres: Hükümet Konağı
Adres: Sultandağı Kaymakamlığı
Tel: (0272)656 1554
Faks: (0272)656 1554
Faks: (0272) 656 1331